تبلیغات
PtcMonitors.ir - New Ptc Site Update Daily - سایتهای اسکم شده و عدم پرداخت

این صفحه روزانه اپدیت میشود

On-Clix.com                       --    No Pay - Fake Page Proof

RecruitBux.com                 --    No Pay - Scam Ptc

ExteraMoneyBux.com        --    No Pay - Scam Ptc

EzClix.work                       --    No Pay - Scam Ptc

BitFier.com                       --    No Pay - Scam Ptc

BitcoVisit.fun                     --    No Pay - Scam Ptc

OneClickPtc.info                --    No Pay - Scam Ptc

NowPropel.com                  --    No Pay - Scam Ptc

InstantPay.live                    --    No Pay - Scam Ptc

ExclusiveBux.com               --    No Pay - Scam Ptc

FriendlyWorks.ga                --    No Pay - Scam Ptc

MagnificBux.com                 --    No Pay - Scam Ptc

InterestClix.com                 --    No Pay - Scam Ptc

MultiBuxer.com                   --    No Pay - Scam Ptc

NbrClix.com                       --    No Pay - Scam Ptc

BuyPacks.life                     --    No Pay - Scam Ptc

GeniusBux.com                  --    No Pay - Scam Ptc

Bucaster.com                     --    No Pay - Scam Ptc

Cashium.pro                      --    No Pay - Scam Ptc

Bux72Hours.com               --    No Pay - Scam Ptc

OnBux.club                        --    No Pay - Scam Ptc

PennyBux.xyz                    --    No Pay - Scam Ptc

TrustFamilyClix.com          --    No Pay - Scam Ptc

UsClix.com                       --    No Pay - Scam Ptc

MonkeyBux.tk                   --    No Pay - Scam Ptc

PicalBux.com                    --    No Pay - Scam Ptc

ClixBit.net                        --    No Pay - Scam Ptc

MimmaClix.com                --    Scam Ptc - No Ads For Click

EduAdz.club                     --    No Pay - Scam Ptc - No Answer Admin

GrandVerts.info                --    No Pay - Scam Ptc

PtcResolution.com           --    No Pay - Scam Ptc

EliteCashBux.com            --    No Pay - Scam Ptc

AdsClique.me                  --    Site Is Gone!!!

PixClicks.pw                    --    No Pay - Scam Ptc

PixaBux.com                    --    No Pay - Scam Ptc

OClix.ga                          --    No Pay - Scam Ptc - Fake Page Proof

CheristmasBux.com         --    No Pay - Scam Ptc - Fake Page Proof

PtcClix.club                     --    No Pay - Scam Ptc

GrandClicks.com             --    Site Is Gone!!- Scam Ptc

FortuneBux.info               --    No Pay - Scam Ptc

Clicks-sound.club            --    No Pay - Scam Ptc

Music-Clicks.club            --    No Pay - Scam Ptc

PezBux.com                   --    No Pay - Scam Ptc

MyTrafficShares.net       --    No Pay - Scam Ptc

GalaxyClikz.com            --    No Pay - Scam Ptc

HdClix.com                   --    No Pay - Scam Ptc

Global-Bux.com            --    No Pay - Scam Ptc

CatClix.com                 --    Site Closed

LuciBux.com                --    Site Is Gone!!!

BuxSeason.com          --    Site Is Gone!!!

BuxCore.com             --    Scam Ptc

FuseClix.club            --   Scam Ptc

BuxTop.club             --    Site Closed

PentacleBux.com    --    Site Is Gone!!!

WiseBux.ml            --    Scam Ptc

DollarsClix.ml        --    Scam Ptc

AdzPure.com        --    Scam Ptc

ViaKonto.com       --    Scam Ptc

EbuClix.com        --    Pending Pay - Scam Ptc

TanaBux.com       --    Pending Pay - Scam Ptc

ClixBux.club        --    Site Is Gone!!!

MyPtc.club          --    Pending Pay - Scam Ptc

RioAds.com        --    Pending Pay - Scam Ptc

StrongClix.com   --    Site Is Gone!!!

ClixUsa.com       --    Site Is Gone!!!

HysteriaClix.com    --    Site Is Gone!!!

Er-Clix.info             --    No Pay - Scam Ptc

TrafficXow.com      --    Pending Pay - Scam Ptc

BlackCityBux.com   --    Site Closed - Scam Ptc

PassiveAdz.com     --    Pending Pay - Scam Ptc

ZapBux.me            --    Pending Pay - Scam Big Ptc

ClixClub.club         --    Pending Pay 15 Days- Scam Big Ptc

Clixy.fun               --    Fake Payment Proof

OfficialBux.info     --    Pending Pay - No Answer Ticket

Adzolla.com         --    Site Is Gone!!!

silkclix.com          --    No Pay To Account Me

NorthClix.com     --    No Pay To Account Me

Cornerclix.com    --    No Pay To Account Me

500bux.ml          --  

Worldclix.ml       --   

shahzaibpay.cf    --